MENU
REGISTRACE PŘIHLÁŠENÍ Osobní vozy Dodávky Registrace vozu Ceník
Auta k půjčení od obyčejných lidí

Seznam vozidel

0 Kč/den

1000 Kč/den

1000 Kč/den

1200 Kč/den

500 Kč/den

900 Kč/den

290 Kč/den

250 Kč/den

TOYOTA Proace Verso 7G Family 8S

Město
Hranice na Moravě

Spotřeba
7 / 100km

Nový všestranný luxusní vůz Model TOYOTA Proace Verso NG16 2.0 D-4D 180 8A/T L2 5D Tailgate + Výbava 7G Family 8S, pro řidiče s oprávněním skupiny B, pro přepravu až 8 osob. Vhodný pro firmy i rodinné dovolené. Nová TOYOTA PROACE VERSO je s AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU, s velmi vykoným 2.0l naftovým motorem a kapacitou pro 8 osob a velkým zavazadlovým prostorem. Auto je plně klimatizované. V zimním období teplo zajištuje nezávislé topení Webasto - nezávisle topení s dálkovým ovladačem, které lze spustit na dálku (z domu si zapnete vyhřívání a budete mít teplo než nastoupíte) + vyhřívané přední sedačky. Samozřejmostí je zabudovaná velká navigace pro vaše pohodlné cestování. Auto je plně pojištěné havarijně v ČR a celé EU. Výbava + Paket Parking Plus NAVI - vestavěna navigace, parkovací senzory vepředu i vzadu, zadní parkovací kamera + Paket Style - LED denní svícení, xenony, vyhřívaná, sklopná el. zpětná zrcátka + Paket Safety Family - adaptabilní tempomat, svícení do zatáček, předkolizní bezpečnostní systém atd. + Paket Winter - vyhřívání předních sedadel, nezávislé topení Webasto + Paket Smart Entry - klíč s dálkovým ovládáním + Paket sedadel FAMILY 8 míst - třímístné, zvedací a sklopné lavice v kolejnicích, úchyty ISOFIX, jednotlivě nastavitelná a sklopná opěradla + Dálniční známka + Tažné zařízení pro přívěsy do 2300 kg Ceny jsou bez DPH denní limit se počítá první 3 dny zapůjčení a je stanoven na 350 km s tím, že za každý další km se účtuje 3,- Kč za 1 km, pokud je doba zapůjčení auta delší než 3 dny, od 4 dne se denní limit nepočítá VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Právní vztahy mezi účastníky nájemní smlouvy, jak jsou v nájemní smlouvě uvedené, se řídí Oddílem 3 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 2. V případě fyzické osoby může být nájemní smlouva uzavřena jen s osobou, která dosáhla věku alespoň 20 let. 3. Předmět a doba nájmu jsou dohodnuty vždy přímo v nájemní smlouvě. II. PŘEDMĚT NÁJMU 1. Předmět nájmu - vozidlo, přívěsný vozík, střešní box, přepravní klec na zvířata, nosič kol (nebo dále také jako “vozidlo”) je ve stavu odpovídajícím účelu jeho použití a obecně závazným právním předpisům stanovujícím podmínky provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích vč. tzv. povinné výbavy (trojúhelník, lékárnička, náhradní kolo, jednu sadu klíčů od vozidla, hasící přístroj, 8ks reflexních vest, osvědčení o technickém průkazu, doklad o zaplacení zákonného pojištění z provozu motorových vozidel). 2. Nájemce bere dále na vědomí, že vozidlo je havarijně pojištěno pro provoz na území České republiky vč. Evropské unie za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Nájemce se zavazuje nahradit pronajímateli škodu vzniklou na předmětu nájmu a to i odcizením, která nebude z jakéhokoliv důvodu zcela nebo zčásti kryta plněním pojišťovny. Škodu do výše 5.000,- Kč bez DPH hradí nájemce vždy. 3. Nájemce dostane vozidlo vždy s plnými nádržemi a s plnými nádržemi auto i vrací. Spotřebované pohonné hmoty i další provozní náplně hradí nájemce ze svého. 4. Přívěsný vozík, střešní box, přepravní klec na zvířata a nosič kol dostane nájemce vždy ve stavu uvedeném v předávací protokolu a ve stejném stavu je povinnen je vrátit. Nájemce bere na vědomí, že přívěsný vozík není havrijně pojištěn. 5. Vozidlo je po celou dobu provozu monitoriváno sledovacím zařízením s GPS. Pronajímateli je tudíž známa nejen jeho poloha v danou chvíli, ale i rychlost, jakou vozidlo jede. III. POVINNOSTI NÁJEMCE 1. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání vozidla, jakož i technickými předpisy výrobce a zavazuje se předmět nájmu užívat jen tímto předepsaným způsobem. Nájemce se dále zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do technického stavu vozidla nebo tento jakkoliv upravovat, doplňovat nebo pozměňovat. V případě porušení tohoto závazku je nájemce povinen nahradit pronajímateli vzniklou škodu. 2. Pokud nájemce neupozorní pronajímatele na zjevné vady a poškození vozidla v okamžiku jeho převzetí a nezaznamená je do předávacího protokolu, má se za to, že vozdilo převzal bez vad a poškození. 3. Nájemce je povinnen po celou dobu nájmu : a) splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla a užívat jej v souladu se smlouvou, dopravními předpisy v dané zemi a pouze k účelu, ke kterému je určeno a neprovádět na vozidle jakékoliv změny, b) technickou závadu nebo upozornění na technickou závadu indikované samotným vozidlem beozkladně oznámit pronajímateli prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, c) udržovat vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, d) používat při provozu vozidla jen předepsané pohonné hmoty a jiné náplně určené výrobcem nebo pronajímatelem, dodržovat předepsané huštění pneumatik, vozidlo nepřetěžovat a dbát na jeho řádný technický stav, e) dbát, aby na vozidle nevznikla škoda, nedošlo k odcizení, poškození nebo zneužití, f) vždy po odstavení (zaparkování) vozidla použít veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno, nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty od vozidla a na viditelných místech cennosti, g) zacházet s přívěsným vozíkem dle jeho účelu, nepřetěžovat ho a ujistit se, že během doby vypůjčení je vždy řádně připevněn k vozidlu nebo zabezpečen proti odcizení, h) o výjezdu do zahraničí je nájemce vždy povinen informovat předem pronajímatele. 4. Nájemce není oprávněn po celou dobu nájmu: a) vozidlo prodat, darovat, zastavit nebo poskytnout třetí osobě za úplatu anebo jej zatížit právem třetí osoby, b) řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků či jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a reakční schopnosti řidiče anebo ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorových vozidel, c) ve vozidle kouřit nebo přepravovat jakákoliv zvířata (s výjimkou přepravy zvířete v příslušné kleci) anebo to dovolit třetí osobě, d) přenechat řízení vozidla třetí osobě, která nesplňuje podmínky stanovené smlouvou a právními předpisy anebo jejíž totožnost a údaje nutné k identifikaci nejsou nájemci známy. IV. NÁJEMNÉ A DOBA NÁJMU 1. Nájemné za vozidlo je splatné v plné výši v hotovosti nebo převodem, předem při podpisu nájemní smlouvy. Při prodloužení nájmu vozidla po uplynutí nájemní doby uvedené ve smlouvě, je nájemce povinen se osobně dostavit do sídla firmy, kde se svolením pronajímatele a složením nové peněžité zálohy, bude nájem vozidla prodloužen. Telefonicky lze nájem prodloužit jen o 1 den. V případě nedodržení podmínek tohoto bodu, bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR. Pokud chce nájemce vrátit předmět nájmu před termínem, který je daný sjednanou nájemní dobou ve smlouvě, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nájemného (hradí se minimálně 20% z celkové částky pronájmu). 2. V případě dlouhodobého nájmu je předem splatno nájemné za prvních 30 dnů. Nájemné za další období bude pronajímatel nájemci účtovat vždy za každých 30 dnů předem. Pronajímatel a nájemce se v této souvislosti dohodli, že prvním dnem prodlení s placením faktury nájemní smlouva zaniká a nájemce je povinen ihned vrátit předmět nájmu zpět pronajímateli. Pokud chce nájemce vrátit předmět nájmu před termínem, který je daný sjednanou nájemní dobou ve smlouvě, není povinností pronajímatele vrátit poměrnou část nájemného. 3. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve smluvené době na smluveném místě, pokud nebylo s pronajímatelem domluveno jinak. Před přistavením vozidla k ukončení nájmu je nájemce povinen vždy telefonicky dohodnout přesnou dobu /hodinu/ předání s pronajímatelem. Pokud chce nájemce vozidlo vrátit mimo smluvené místo, musí se domluvit s pronajímatelem a to za určitý poplatek. Předmět nájmu musí být pronajímateli vrácen ve stavu čistoty, v jakém jej přebíral. V opačném případě je nájemce povinen uhradit 2000,- Kč. 4. Při vrácení předmětu nájmu bude provedena kontrola a případné přeúčtování před vrácením kauce, pro případ majetkových sankcí za porušení nájemní smlouvy a těchto podmínek. 5. Nájemce je povinen případně doúčtovanou částku zaplatit ihned, v hotovosti a najednou. V případě prodlení s placením je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro případ s placením fakturované částky u dlouhodobého pronájmu. III. BEZPEČNOST A UŽÍVÁNÍ VOZIDLA 1. Dojde-li v průběhu nájmu na předmětu nájmu k poruše, může být v průběhu nájmu odstraněna jen v odborném servisu. Náklady na její odstranění, nejvýše však do částky 1.000,- Kč může nájemce zaplatit bez předchozího souhlasu pronajímatele. Po předložení dokladu mu budou vynaložené prostředky proplaceny. Je-li cena za opravu vyšší, může být oprava provedena jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Jakoukoli poruchu je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. 2. Každou dopravní nehodu, odcizení, poškození, zneužití vozidla, anebo pokud dojde v souvislosti s provozem vozidla k jakémukoliv zranění osob, je tuto situaci nájemce povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Pokud to situace dovoluje, nájemce (popř. spolujezdec) pořídí ze vzniklé situace video záznam nebo fotky. V případě zavinění dopravní nehody nájemcem vozidla, je nájemce povinen uhradit veškeré náklady, které nehradí pojišťovna nebo jsou nad rámec asistenčních služeb (odtah v rámci ČR do místa provozovny přesahující 50 km, vyproštění vozidla atd.). 3. Nájemce je povinen poskytovat potřebnou součinnost i po zániku smlouvy, zejména vyplnit formulář záznamu o dopravní nehodě a spolupracovat při likvidaci škodní události a náhradě škody. 4. Nájemce bere na vědomí, že vozidlo musí být po ukončení jízdy nebo jeho odstavení vždy uzamčeno. V opačném případě se má vždy za to, že nájemce vzniklou škodu spoluzavinil. 5. Při překročení max rychlosti 160 km/h bude nájemce pokutován pronajímatelem částkou 5 000,- Kč 6. V případě defektu nebo poškození pneumatik je nájemce povinen zaplatit pronajímateli skutečné náklady na opravu nebo pořízení nové věci, není-li oprava možná.

1100 Kč/den

900 Kč/den

1
2
3
4
5